25 results:
11. T?bbi tedavi  
T?bbi tedavi Romatizma hastas? çocuklar a?r?lara, iltihaba ve duruma göre romatizmal ate?e kar?? ilaca ihtiyaç duyar. ?laçlar ayr?ca, romatizmal hastal?k sürecini yat??t?rmaya ve zaman?nda ba?lanmas?...  
12. Romatizma yakla??m?m?z  
Romatizma hastas? çocuklar ve gençlere yönelik Garmisch tedavi yakla??m? Kronik bir romatizmal hastal??a sahip çocuklar ve gençler multidisipliner bir yakla??mla gayet iyi tedavi edilebilir. Bu da,...  
13. Romatizma nedir?  
Romatizma nedir? Romatizma nedir? "Romatizma" terimi, vücudun hareket sisteminde kar??la??lan muhtelif a?r?l? hastal?klar? kapsar. ?ikâyetler, eklemlerde, ba? dokularda, tendonlarda,...  
14. Tedavi kapsam?m?z - Endikasyonlar  
Vakalar - romatizma ve a?r? Tedavi kapsam?m?z? burada ö?renebilirsiniz. Hastanemizin odakland??? bak?m sahalar?, çocuk ve genç romatolojisi, kronik a?r?l? (a?r? art??? sendromu, fibromiyalji,...  
15. Hastane okulu (Hasta okulu)  
Hastane okulu Romatizma ve kronik a?r?lar ders plan? dinlemez. Ço?u kez anne babalar tatil dönemleri d???nda hastaneye yat???n okul ve meslek e?itiminin ba?ar?s?n? tehlikeye ataca??ndan büyük endi?e...  
16. Sosyal Dan??ma  
Sosyal Dan??ma Hastanede sosyal dan??ma hizmetlerinin yasal temellerine Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB) V ve Bavyera Eyaleti Hastane Yasas?’nda yer verilmi?tir. SGB V §112 Madde 2 Nr. 4 ve 5...  
17. Bak?m  
Romatizma ve bak?m Avrupa Hastanedeki Çocuklar Birli?i (EACH) bildirgesinin 8. maddesine göre: “Çocuklar?n bak?m?, meslek e?itimleri ve empatileriyle çocuklar?n ve ailelerinin bedensel, ruhsal ve...  
18. Fizik Tedavi  
Fizik Tedavi Fizik tedaviye, ki?isel fizyoterapi, egzersiz banyosu, masaj ve elektroterapiyle birlikte hedefe odakl? ergoterapi dâhildir. Ki?iye özel üretilmi? malzemelerle yap?lan bak?m da bu...  
19. Romatizma nas?l te?his edilir?  
Çocukta romatizma nas?l te?his edilir? Ço?u romatizma türünde en önemli hastal?k belirtisi olarak artrit göze çarpar. Artrit, eklem iltihab? demektir. ?ltihap, bölgeye kan tedarikinin artmas?na ve...  
20. Anne babalara  
[Translate to Türkisch:] liebe Eltern, hier können Sie sich über 3 Schritte für Patienten und Eltern Rheuma und Schmerzen Kinderrheuma 4x10 Fragen Eltern und Patientenschulungen ...  
Suchergebnisse 11 bis 20 von 25