25 results:
1. A?r? yakla??m?  
Kronik kas-iskelet a?r?l? çocuklar ve gençlerin tedavisi Çocuk ve Genç A?r? Tedavisi Merkezi’ne ho? geldiniz! Burada 2004’ten bu yana, kronik a?r?l? çocuklar ve gençlerin tedavisini Garmisch...  
2. Ana Sayfa  
De?erli ziyaretçiler, hastalar, meslekta?lar?m, hastanemizin dostlar?, Hastanemizin web sitesine ho? geldiniz. Sitemizde ilginizi çekece?ine inand???m?z çe?itli bilgiler yer almaktad?r. Hepinize...  
3. Hastalar ve anne babalar için 3 ad?m  
3 ad?mda hastaneye yat?? / poliklinik randevusu 1. Hastaneye yat?? – sevk Hastaneye yat?? – sevk Almanya’da sigortal? hastalar için Alman Çocuk ve Genç Romatolojisi Merkezi bir akut bak?m klini?i...  
4. Konaklama olanaklar?  
De?erli hasta anne babalar? ve yak?nlar? Sizi, faydalan?labilecek çe?itli konaklama olanaklar?na dair memnuniyetle bilgilendirebilece?imiz özel bir hizmetimiz bulunmakta. Bunun için lütfen...  
5. Psikolojik dan??ma  
Psikolojik dan??ma Psikolojik Dan??ma tedavi olanaklar?  Kronik bir hastal?k çocuklarda ve gençlerde yo?un duygular uyand?r?r. Birbirinden farkl? zorluklara gö?üs gerdikleri çe?itli evrelere...  
6. Sosyal Dan??ma ve Psikolojik Dan??ma  
Sosyal Dan??ma ve Psikolojik Dan??ma Kronik bir romatizma hastal??? geni? kapsaml? yans?malar?yla yaln?z hastan?n kendisine de?il tüm aileye etki eder. Psikolojik Dan??ma ve Sosyal Dan??ma,...  
7. Ara?t?rma, meslek e?itimi ve ihtisas  
Ara?t?rma, meslek e?itimi ve ihtisas Biz, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi’ne ba?l? bir akademik e?itim hastanesi oldu?umuz için, ö?rencilerin e?itimiyle de ilgiliyiz. Buna ek olarak çocuk hasta...  
8. Dövü? sporlar?yla tedavi  
Multimodal a?r? tedavisinde alternatif tedavi yöntemleri Multimodal a?r? tedavisinde alternatif tedavi yöntemleri Multimodal ve disiplinler aras? a?r? tedavisi kapsam?nda doktorlar,...  
9. At s?rt?nda tedavi  
Multimodal a?r? tedavisinde alternatif tedavi yöntemleri Multimodal a?r? tedavisinde alternatif tedavi yöntemleri Multimodal ve disiplinler aras? a?r? tedavisi kapsam?nda doktorlar,...  
10. Hastane yönetimi  
Hastane yönetimi Hastane yönetimini, t?bbi direktör, hasta bak?c? direktörü, idari direktör ve sosyal pediyatri merkezi direktörü birlikte üstlenmektedir. Hastanemizin organizasyon ?emas? ...  
Suchergebnisse 1 bis 10 von 25