Tedavi kapsam?m?z? burada ö?renebilirsiniz. Hastanemizin odakland??? bak?m sahalar?, çocuk ve genç romatolojisi, kronik a?r?l? (a?r? art??? sendromu, fibromiyalji, psikosomatik bozukluklar) çocuk ve gençlerin bak?m?, nöropediyatrik hastal?klar, bron?iyal ast?m, diyabet, ba????kl?k yetmezlikleri, karma??k kal?tsal ba????kl?k bozukluklar?, ortopedik ameliyat sonras? bak?m, kal?tsal kas-iskelet sistemi hastal?klar? ve kas-iskelet sistemi hastas? çocuklar ve gençlerin uzun süreli tedavisidir.  

Tedavi kapsam?m?za ve ba?kaca endikasyonlara yönelik olas? sorular?n?z? ba?hekim sekreteryas? kanal?yla ba?asistanlar?m?za iletebilirsiniz.